جهت شرکت در لاتاری ۲۰۲۴ فرم پیش ثبت نام زیر را به صورت رایگان تکمیل نمایید

Click or drag a file to this area to upload.
نکته مهم: تصویر بایستی مطابق با استانداردهای مشخص شده باشد.
درصورت متاهل بودن، لطفا قسمتهای بعدی را نیز تکمیل بفرمایید.
Click or drag a file to this area to upload.
نکته مهم: تصویر بایستی مطابق با استانداردهای مشخص شده باشد.
درصورت داشتن فرزند، لطفا قسمت های بعدی را نیز تکمیل بفرمایید.
Click or drag a file to this area to upload.
لطفا درصورت داشتن بیش از 1 فرزند، تصاویر را به صورت zip ارسال بفرمایید.