بررسی مدارک مهاجرتی و یا اپلای دانشگاه

3,000,000 تومان

برسی مدارک دانشگاهی و یا فرم های مهاجرتی برای تائید و یا پیشنهاد تغییر. مدارک باید به صورت کامل در یک مرحله ارائه گردد. درصورت تکرار ارسال مدارک باید هزینه جداگانه پرداخت شود. برسی مدارک توسط دکتر علیرضا اکبرمنادی صورت می گیرد. پرداخت قطعی و قابل عودت نیست.