اجرای پروژه‌های

نفت و گاز

اجرای پروژه‌های

پتروشیمی

اجرای پروژه‌های

پالایشگاهی

درباره ما

شرکت خدمات نفت و گاز، انرژی آذرخش، متخصص در طراحی و ساخت طیف گسترده‌ای از واحدها و پکیج‌های فرآیندی و همچینین تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی است. ارائه امکانات پیشرفته و کیفیت برتر محصول نهایی و همچنین خدمات در سطوح حرفه ای و متناسب با نیاز مشتریان خط مشی شرکت می‌باشد. در تلاشیم تا با رعایت استانداردهای کیفیت، تاثیرات نامطلوب بر سلامت و ایمنی محیط زیست را به حداقل رسانیم.

زمینه های فعالیت

خدمات

مهندسی

خدمــات مـهـنـدسی مـا شامـل رشـته های اسـاسـی مانند فـرآیند ، مـکـانیـک ، پایـپـینـگ

بازرگانی

آذرخش از تخصص تدارکات بین المللی ، دانش بازار و شبکه های زنجیره تامین جهانی استفاده می کنند

توسعه و مدیریت پروژه

آذرخش مدیریت کل پروژه را در تمام مراحل پروژه از جمله مهندسی ، بازرگانی و ساخت ارائه می دهد

ساخت

آذرخش طیف گسترده ای از خدمات را برای پـروژه هــای عمـرانـی و صنعتی پوشش می دهد

تخصص آذرخش

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در اراﺋﻪ راه‌ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺸﺘﺮیان ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. آذرﺧﺶ ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ، توسعه و ﻣﺪﯾﺮیت ﭘﺮوژه و بازرگانی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮیان ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

تجهیزات

تجهیزات ثابت

این بخش شامل مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی، پایپینگ، مخازن ذخیره، شیرها، دستگاه های کاهش فشار، بویلرها، کوره ها/هیترها و سازه ها می باشد.

تجهیزات دوار

تجهیزات روتاری طبق دسته بندی دستگاه هایی مکانیکی هستند که انرژی جنبشی را برای یک عملیات فراهم می کند و آن را قادر به حرکت می کند.

X