ایمنی در محل کار

فرهنگ ایمنی ما در محل کار ما توسعه یافته است و به زندگی روزمره ما گسترش می یابد.

رویکرد ما بر افراد و توانایی ما برای یادگیری و به اشتراک گذاشتن با اطمینان ایده ها و نگرانی ها متمرکز است. باز بودن در این راه به معنای تقویت روش برنامه ریزی کار با بحث های عمیق تر قبل، حین و بعد از کار است. با انجام این کار و با به روزرسانی منظم سیستم ها و کنترل های مختلف، ما یک ذهنیت یادگیری را فعال می کنیم که در آن تیم های ما می توانند به راحتی حوادث ایمنی احتمالی را شناسایی کرده و به آنها رسیدگی کنند، خطرات ایمنی را مدیریت کنند و بهبودها را اجرا کنند همه کارکنان تشویق می شوند تا از سلامت و ایمنی خود و سایر کارکنان محافظت کنند. مداخله، گزارش و توقف هر گونه فعالیت ناایمن به طور مثبت تقویت می شود و مسئولیت هر کارمند یا پیمانکار فرعی  آذرخش است. شرکت AZK در هر طراحی روش های اولیه، حرارتی و مکانیکی به جنبه ایمنی پروژه توجه دارد و در تمامی فعالیت های خود ایمنی افراد و تجهیزات را در اولویت قرار می دهد.

فعالیت های مرتبط با ایمنی شامل بخش های زیر می شود:

 • حفاظت فعال در برابر آتش:
 • سیستم آب آتش نشانی
 • سیستم فوم
 • سیستم اسپری و آبپاش
 • سیستم سیلابی کل
 • حفاظت غیرفعال در برابر آتش:
 • سیستم تشخیص حریق و گاز
 • طبقه بندی مناطق خطرناک
 • طراحی ضد حریق

( حفاظت غیرفعال در برابر آتش مانند یک مانع یا سپر عمل میکند و از گسترش آتش از یک منطقه به منطقه دیگر جلوگیری می کند.)

 • آشکارساز حریق
 • زنگ خطر آتش
 • بلندگوهای اضطراری
 • سطل آتش نشانی
 • کپسول آتش نشانی

 • خطر و عملکرد (HAZOP)
 • شناسایی خطر (HAZID)
 • سطح یکپارچه ایمنی (SIL)
 • مدیریت ایمنی فرآیند
 • مدلسازی پیامدها
X