بازرگانی

واﺣﺪ تدارکات ﺷﺮﮐﺖ آذرﺧﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮیان و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰینهﻫﺎ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای دارد.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻗﻼم ﺷﺮﮐﺖ آذرﺧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎن‌ﺳﺎزی درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزیاﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ آذرﺧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزیاﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را راه‌اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳت. از آنجایی که سرعت و کیفیت تامین کالا از منابع معتبر و تایید شده یکی از شروط اصلی اتمام به موقع پروژه‌ها می باشد، شرکت آذرخش خدمات خرید و فروش گسترده و همچنین تامین کالا برای پروژه ها را هم‌راستا با خدمات طراحی و مهندسی ارائه می‌دهد.همچنین ضمن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎ ﺗﺴلط ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی خدمات پس از فروش گسترش داده است.

تامین کالا و تجهیزات

  • تامین تجهیزات پایپینگ : لوله ، اتصالات ، شیرآلات و …
  • تامین انواع تجهیزات ابزار دقیق و کنترل
  • تامین مواد اولیه لاستیکی ، پلاستیکی برای تولیدکنندگان
  • تامین انواع قطعات داخلی برج ها ، درام ها و راکتورها ، شامل سینی ، پکینگ ، فیلتر ، Mist Eliminator و …
  • تامین انواع تجهیزات آتش نشانی و اطفای حریق
  • تامین قطعات یدکی از سازنده های اصلی خارج از کشور
  • تامین مواد شیمیایی ، انواع روغن و گریس
  • مشاوره خرید و بازرسی

  • انواع سیستم های فیلتراسیون و جداکننده

X