تخصص آذرخش

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در اراﺋﻪ راه‌ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺸﺘﺮیان ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. آذرﺧﺶ ﻃﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺖ ، توسعه و ﻣﺪﯾﺮیت ﭘﺮوژه و بازرگانی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮیان ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ. با توجه به شرکای استراتژیک ما که پوشش جهانی را در تمام زمینه های نامبرده مقدور می سازند، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که عملیات شما بدون توجه به محل استقرار بدون مشکل اجرا شود.

آذرخش طیف کاملی از خدمات خود را در زمینه های اصلی زیر ارائه می دهد:

آذرخش مدیریت کل پروژه را در تمام مراحل پروژه از جمله مهندسی، بازرگانی و ساخت ارائه می دهد. تیم پروژه توسط مدیر پروژه و متشکل از مهندسان خبره رهبری می شود.

خدمات مهندسی ما شامل رشته های اساسی مانند فرآیند، مکانیک، برق و ابزاردقیق، پایپینگ ، سیویل و سازه و همچنین ایمنی  است.

AZK Engineering خدمات بسیار رقابتی را برای مهندسی، کارخانه های فرآیندی نوآورانه و همچنین تجهیزات کارخانه ارائه می دهد.

آذرخش از تخصص تدارکات بین المللی، دانش بازار و شبکه های زنجیره تامین جهانی استفاده می کند تا بهترین ارزش را برای سرمایه گذاری مشتریان فراهم کند.

دپارتمان‌های مهندسی آذرخش ، شامل مهندسی فرآیند، مکانیک ، پایپینگ و سازه طیف گسترده ای از خدمات را برای پروژه های عمرانی و صنعتی پوشش می دهد.

X