توسعه و مدیریت پروژه

آذرخش به صورت عملی در استراتژی، توسعه کسب و کار، عملیات، بهبود سودآوری، پایداری محیطی، ارتقای ایمنی و همچنین روابط اجتماعی مشارکت دارد. روش ما برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد مشتریانمان سازگار است.

صنعت پتروشیمی بسیار متنوع و پیچیده است. علیرغم تجربه گسترده در آذرخش و شبکه گسترده ما، هنوز برخی از فرآیندها، محصولات وجود دارند که خارج از دانش و تجربه ما هستند و ما متعهد می شویم که اگر برای ارائه خدمات به مشتری در چنین مواردی مجهز نباشیم، به مشتری بالقوه اطلاع دهیم.

به غیر از مشاوران اصلی لیست شده در این سایت، ما به گروه بسیار گسترده‌تری از کارشناسان پتروشیمی دسترسی داریم. به خصوص در صنعت پیچیده پتروشیمی، این ما را قادر می سازد تا نیازهای بسیار گسترده تری را نسبت به موارد دیگر برآورده کنیم. ما با موفقیت با افرادی از این شبکه گسترده تر در پروژه های قبلی کار کرده ایم و متوجه شدیم که می توانیم آنها را سریع و کاملاً یکپارچه گردهم آوریم، حتی در اولین مأموریتی که در آن شرکت می کنند.

خدمات مشاوره

وقتی پروژه ای به ما داده می شود، ما فراتر از فن‌آوری خواهیم رفت و بر اساس عملکرد کسب و کار خود آن را خواهیم ساخت. فرآیند خیلی قبل از طراحی و در مرحله آماده سازی اولیه شروع می‌شود. در آنجا می توانید قدرت رویکرد یکپارچه ما را ببینید. ما با هم به فرآیندهای اصلی در جایی که لازم است نگاه خواهیم کرد: فرصت ها را تجزیه و تحلیل می کنیم، خواسته های شما را آزمایش می کنیم و احتمالات را با هم مقایسه می کنیم. از آنجا که ما یک جفت چشم تازه هستیم که به عملیات روزانه نگاه می کنیم، می توانیم از خود فاصله بگیریم و در نتیجه بینش های جدیدی به دست آوریم و امکانات جدیدی را ببینیم که می توانیم آنها را به راه حل های کارآمد تبدیل کنیم. ما برای حمایت هر چه بهتر از مشتریان خود، خدمات مشاوره ای زیر را ارائه می دهیم:

توسعه پروژهمدیریت پروژه
مطالعه بازارخدمات قراردادها
تجزیه و تحلیل سودآوریتامین مالی
ارزیابی فنی و اقتصادیمدیریت ریسک
ارزیابی های مالیمشاوره مدیریت (MC)
مطالعات مفهومی و امکان سنجیبرنامه ریزی پروژه
برنامه ریزی و کنترل هزینه
X