منابع انسانی

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮین ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ آذرﺧﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌شود و ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم کار ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮیان اﻋﺘﻘﺎد داریم. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻧﺨﺒﻪ از دانشگاه‌های برتر کشور اهتمام می ورزد.

ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اداری و ﻓﻨﯽ در ﺷﺮﮐﺖ آذرﺧﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و همچنین ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب اﻧﺠﺎم می گردد که منجر به تسهیل کار گروهی می‌شود.

X