کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

آذرﺧﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت خواسته شده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮبوﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨد. ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ برﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮیت ﮐﯿﻔﯿﺖ آذرﺧﺶ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اروپایی و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎشد. همچنین دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ آذرﺧﺶ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮین وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ API ،TEMA ،ASTM ،ASME ،IPS ،BS ،DIN ،NACE  و… ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می‌کند.

 

علاوه بر این ، سیستم مدیریت کیفیت توسط مشتریان عمده از سراسر جهان ممیزی و تایید شده و همچنین قابلیت های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی می‌باشد. لازم به ذکر است کیفیت مواد خام توسط سیستم صلاحیت فروشنده تضمین می‌شود.

روش های NDT برای واجد شرایط بودن نمونه های آزمایشی استفاده می شوند و ممیزی های نظارتی برای اطمینان از انطباق انجام می شوند. آذرخش یک سیستم ردیابی برای محصولات خود از مواد اولیه تا محصول نهایی با دسترسی آنلاین و یک سیستم تأیید داریم.

تمامی محصولات کاملاً تحت استانداردهای AZK بررسی و آزمایش می‌شوند. معیارهای پذیرش اتخاذ شده سختگیرانه تر از الزامات مشخص شده در استانداردهای بین المللی است. “وقتی کیفیت فرآیند حیاتی است، انتخاب واضح است شرکت مهندسی آذرخش”

QA تضمین می کند که فرآیندهای توسعه و/یا نگهداری برای یک سیستم برای رسیدن به اهدافش کافی است. وظایف این بخش عبارتند از:

 • توسعه و تأیید روش هایی برای تجزیه و تحلیل و همچنین تولید محصولات برای اطمینان از مطابقت با مشخصات؛ مستندسازی آن روش ها در رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) و سوابق تولید
 • کمک به کارکنان کنترل کیفیت در عیب یابی و حل مشکلات غیرمعمول
 • توسعه معیارهای کیفیت و ارزیابی روندها برای پیامدهای محصول یا فرآیند
 • توسعه و اجرای بهبودها در تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها و نمونه های موجود
 • ارزیابی فرآیندهای فعلی و شناسایی راه هایی برای صرفه جویی در زمان و هزینه بدون به خطر انداختن کیفیت محصول
 • بررسی انحرافات محصول و فرآیند، شناسایی علت اصلی و توسعه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • شرکت در ممیزی توسط مشتریان و سازمان های نظارتی

QC محصول توسعه یافته را خود ارزیابی می کند. راه دیگری برای نگاه کردن به آن این است که QA را به عنوان پیشگیری و تشخیص مشکلات کیفیت و   QCبه عنوان تشخیص خطاهای محصول در نظر بگیریم. وظایف این بخش عبارتند از:

 • راه اندازی، عیب یابی، و نگهداری تجهیزات
 • آماده سازی نمونه ها مطابق با SOP ها
 • انجام آزمایش های تحلیلی بر روی مواد و محصولات نهایی، با پیروی از پروتکل های خاص
 • ارائه گزارش های اطلاعاتی به موقع و با کیفیت بالا که نتایج آزمایش را مستند می کند
 • تست محصولات برای پایداری طولانی مدت یا ثبات در شرایط مختلف

کیفیت ما ، هم به کیفیت در تحویل و هم به سیستم مدیریت کیفیت ما اشاره دارد. ما کیفیت برتر را برای مشتریان خود تضمین می‌کنیم.

یکی از ارزش های اصلی ما تعالی است این بدان معنی است که ما به طور مداوم شایستگی های خود را توسعه می دهیم تا بتوانیم بهترین تخصص و کیفیت برتر را به مشتریان خود ارائه دهیم ما بر کیفیت در تحویل، سطح کیفیت پروژه و خدمات و کیفیت شرکت تمرکز می کنیم. ما می خواهیم امروز و در آینده شریک مهندسی و مستندات فنی درازمدت مورد نظر شما باشیم. بنابراین، در AZK، ما متعهد به بهبود و حفظ اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت هستیم و مطمئن می شویم که خط مشی کیفیت در تمام سطوح شرکت ابلاغ و درک می شود.

X