شرکت خدمات نفت و گاز، انرژی آذرخش، متخصص در طراحی و ساخت طیف گسترده‌ای از واحدها و پکیج‌های فرآیندی و همچینین تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی است. ارائه امکانات پیشرفته و کیفیت برتر محصول نهایی و همچنین خدمات در سطوح حرفه ای و متناسب با نیاز مشتریان خط مشی شرکت می‌باشد. در تلاشیم تا با رعایت استانداردهای کیفیت، تاثیرات نامطلوب بر سلامت و ایمنی محیط زیست را به حداقل رسانیم.

شرکت آذرخش امکان سرمایه‌گذاری تخصصی در زمینه طراحی و ساخت محصولات در بخش‌های پکیج‌ها و واحدهای فرآیندی و طراحی تجهیزات ایجاد کرده است.

در بخش پکیج و واحد های فرآیندی، آذرخش توانایی و تجربه طراحی و ساخت اکثر واحدهای فرآیندی را دارد در بخش طراحی تجهیزات ، آذرخش دارای توانایی و تجربه طراحی تجهیزات ثابت و دوار با استفاده از نرم افزارهای مهندسی و نرم افزارهای داخلی بسته به نوع تجهیزات کارخانه ها را دارا می باشد. تجهیزات را می توان با فولاد کربنی و مواد استیل ضد زنگ و بسیاری از مواد و طرح های مختلف به صورت اختصاصی ساخت.

اهداف

هدف ما ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا جهت اطمینان از حداکثر میزان رضایت برای مشتریان و صنایع می‌باشد و در این راستا مطابق با بالاترین استانداردهای موجود در صنایع نفت و گاز و به پشتوانه تجربیات لازم، جهت برآوردن خواسته‌های مشتریان گام برمیداریم. ما پیوسته به دنبال خلق و بهبود روش‌های نوین و کارآمد طراحی و تولید هستیم.

آرﻣﺎن ﻣﺎ براﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻ ﺑﺪون ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﻦ، ﮐﺎرآﻣﺪ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. به دلیل محدودیت منابع طبیعی و همچنین تغییرات آب و هوایی در دنیا ، آگاهی از اثرات زیست محیطی یک کسب وکار و نگرانی در مورد آن بسیار اهمیت دارد. همه کارمندان باید تشویق شوند تا راه حل هایی را برای اقداماتی که می توانند ازآسیب‌های پیشرو جلوگیری کنند ، کشف و گزارش نمایند. همواره ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زیست ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.

X